Menu
ZŠ a MŠ Žinkovy
ZŠ a MŠ Žinkovy

Základní informace

Název: Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace

Identifikátor: 650 047 605

Adresa: ZŠ a MŠ Žinkovy, Žinkovy 49, 335 01, Nepomuk

ID datové schránky: bgsmjf4

Ředitelka

Mgr. Šárka Skalová

 • Telefon: 606 064 847

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Brožíková 

 • Telefon sborovna: 724 593 123 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

Lenka Přerostová

 • Telefon: 724 593 323

Školní metodik prevence

Ing. Hana Boublíková 

Konzultační hodiny: úterý 7:00 - 7:45 nebo po telefonické domluvě

Výchovný poradce

Mgr. Eva Gabrielová

Konzultační hodiny: úterý  7:00 - 7:45 nebo po telefonické domluvě

Vedoucí školní jídelny

Hana Punčochářová

 • Telefon: 724 593 000

Školní družina:

Bc. Alena Březáková - vychovatelka

 • Telefon: 724 593 224

Školská rada

1.10.2022 - 30.6.2024

 • Vanesa Šraitová
 • Marcela Zábranová
 • Josef Suda
 • Irena Hampejsová
 • Mgr. Jana Brožíková
 • Ing. Hana Boublíková

Pověřenec GDPR

JUDr. Daniel Baloun, advokát

Základní škola a mateřská škola Žinkovy je zařízení, jehož zřizovatelem je městys Žinkovy.

Škola sídlí v historické klasicistní budově na břehu rybníka Labuť, do jejíž rekonstrukce obec vložila v posledních letech velké prostředky. Rekonstrukce podle finančních možností stále pokračuje. V roce 2008/09 byl realizován projekt Zateplení budovy ZŠ a MŠ v městysi Žinkovy.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. V roce 2009 byla vybudována úpravna vody, opravena střecha hospodářských budov, zdivo v tělocvičně a šatně a rovněž byly vybudovány nové toalety s umývárnou v MŠ. To vše bylo zaplaceno z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Součástí školy je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Základní škola vlastní odbornou pracovnu pro výuku fyziky a chemie, ve které byla provedena rekonstrukce podlahy, učebnu informatiky, tělocvičnu, dílnu pro údržbáře, školní zahradu a školní hřiště. Tělocvična, ve které je rovněž nová podlaha, i školní zahrada slouží také mateřské škole. V části školní zahrady se nachází hřiště s hracími prvky, které bylo vybudované za pomoci prostředků Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

O prázdninách 2013 (díky finančnímu daru, který škola dostala od paní Marie Špačkové) byly vyměněny zářivky ve všech učebnách, kancelářích a tělocvičně; učebna fyziky byla vybavena novým stolem, ve školní družině byly renovovány parkety, v oknech máme žaluzie, na školní zahradě doskočiště a v mateřské škole nový nábytek a koberec.

V červenci 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Vyučující  vyrobili celkem 15 sad digitálních učebních materiálů. Každá sada obsahuje 20 materiálů. Všechny tyto materiály jsou využívány ve výuce.  Za získané peníze jsme vybavili školu projektory a dvěma interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici notebooky.

Dále se naše škola stala příjemcem dotace Plzeňského kraje. Z přidělené dotace byly zakoupeny tzv. bezpečné branky.

V roce 2014 byly zrekonstruovány toalety pro zaměstnance a během prázdnin byly nově vymalovány chodby, byla zakoupena 3. interaktivní tabule.

V srpnu roku 2015 byly zahájeny práce na opravě římsy, které byly na podzim dokončeny.

V dubnu 2016 byla pořízena 4. interaktivní tabule a v srpnu roku 2016 byla z rozpočtu městyse uhrazena výměna všech dveří v přední části budovy - vchod do MŠ, ZŠ a ŠD.

O prázdninách 2017 byla vyměněna dlažba na chodbách v části u školní družiny a vyřešeny nefunkční odpady v této části.

V roce 2018 byly v přízemí zrekonstruovány toalety pro dívky a z jednoho kabinetu byla vybudována knihovna. Rovněž pokračuje výměna tabulí a nábytku.

V červenci 2019 byly v 1. patře zrekonstruovány toalety pro dívky, ve třech třídách byly vyměněny tabule.

V červenci a srpnu 2020 byla zmodernizována učebna fyziky a chemie, vybudována bezbarierová toaleta a pořízen schodolez, byla zrekonstruována římsa na celé budově. Z dotace bylo pořízeno 20 notebooku. 

Proběhla rekonstrukce výdejních okének, osvětlení a topných těles v ŠJ. Hlavní vchodové dveře byly nově vyměněny za bezbariérové.

Během školního roku 2020/2021 byly zrekonstruovány toalety u ŠD a technická místnost pro úklid u ŠD (v době uzavření školy).

Děkuji za poskytnuté finanční prostředky a za práci všem, kteří se podíleli na vylepšení podmínek pro výuku.                

 A také jsme se zapojili do dotačního titulu MŠMT Šablony II. Tento projekt byl ukončen v lednu 2021.

Ve školním roce 2021/2022 jsme se zapojili do dvou projektů. Jeden z nich se týká výuky výchovy ke zdraví v 6. ročníku. Ve druhém jsme se zapojili do výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím v rámci hodin anglického jazyka pro vybrané žáky z 8. a 9. ročníku. Hodiny probíhaly ve spolupráci s jazykovou školou a byly online.

Přes letní prázdniny byla zrekonstruována a zmodernizována školní kotelna. Proběhla celková rekonstrukce školní jídelny včetně sanitace zdiva s kompletní výměnou podlah. Zároveň byla zvětšena sborovna, která byla vybavena i novým nábytkem. V mateřské škole byla provedena výměna podlah ve všech třídách včetně přilehlých prostor, bylo zmodernizováno zázemí pro pedagogy a vyměněna topná tělesa.

Ve školním roce 2022/2023 jsme zahájili výuku anglického jazyka a anglické konverzace s rodilým mluvčím v 8. a 9. ročníku. V 7. ročníku byly hodiny výchovy ke zdraví zaměřeny na duševní zdraví žáků. Od 4. do 9. ročníku probíhá nově výuka informatiky. Pro žáky 2. stupně byly realizovány kroužky v rámci výuky na Gymnáziu v Blovicích.

Od ledna 2023 čerpáme prostředky z operačního programu OP JAK. Tyto prostředky budou využívány především na inovativní výuku žáků a další vzdělávání pracovníků.

Během školního roku byla školní jídelna vybavena novým nábytkem, jak pro žáky ZŠ, tak pro děti z MŠ.

V červenci a srpnu 2023 jsme zrekonstruovali dvě kmenové učebny - nové omítky, zateplení stropů, nová elektroinstalace, modernizace zasíťování a položení nových podlah. Obě učebny byly vybaveny novým nábytkem a do jedné učebny byly navíc pořízeny nové lavice a židle.

Na budovu školy byly umístěny dvě nové vývěsní tabule (pro ZŠ a MŠ).

K 1. 9. 2023 má škola 131 žáků v devíti třídách. V 1. až 9. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu "Učíme se pro život". Od 3. ročníku je povinný cizí jazyk angličtina. Od 6. ročníku se vyučuje rovněž němčina. Žáci 8. a 9. ročníku mají povinně volitelný předmět - sportovní hry a anglická konverzace.

Žáci 9. ročníku se zapojili do přípravy na zkoušky z anglického jazyka, které jsou uznávané mezinárodně.

V letošním školní roce pokračuje v čerpání finančních prostředků z OP JAK.

Škola vyučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálních vzdělávacích plánů, někteří mají doporučeny minimální výstupy, některým dle doporučení pomáhá při výuce asistent pedagoga. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny k nám dojíždějí i žáci z okolí.

Důraz klademe na využití volného času žáků, zvláště na dovednostní, sportovní a kulturní aktivity.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí. Nyní dochází 20 dětí, které zde mohou pobývat podle zájmu rodičů od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 

Školní družinu navštěvuje 50 žáků, a proto i nadále funguje 2. oddělení na dobu, kdy je zde žáků nejvíce. Bohužel vyšší kapacitu nemáme. V provozu je tzv. ranní družina v době od 6:15 hodin do 7:30 hodin, ta je pro všechny, a odpolední družina od 11:30 hodin do 15:45 hodin.

Zvonění

Hodina Přestávka
1. 7:50  -  8:35       8:35 – 8:45
2. 8:45  - 9:30 9:30– 9:50
3. 9:50  - 10:35 10:35 – 10:45
4. 10:45 - 11:30 11:30 – 11:40
5. 11:40 – 12:25   12:25 – 12:35
6. 12:35 – 13:20

13:20 - 13:45

 7. 13:45 - 14:30

Škola úzce spolupracuje s

 • Městysem Žinkovy
 • Obcí Neurazy
 • Obcí Jarov
 • ZŠ Nepomuk
 • Radou rodičů při ZŠ
 • Školskou radou
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy
 • Speciálně pedagogickým centrem Plzeň
 • Střediskem výchovné péče
 • Centrem primární prevence
 • Policií ČR
 • Lesy ČR, Lesní správa Klatovy
 • Univerzitou babského věku
 • DKS Žinkovy
 • TJ Sokol Žinkovy
 • místním Mysliveckým sdružením LOVĚNA
 • SDH Žinkovy
 • HZS Nepomuk
 • MAS svatého Jana z Nepomuku
 • Gymnázium Blovice

Mohlo by Vás zajímat


Mobilní aplikace

Aktuální informace z naší školy
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na